Το έργο ECOFLOW στοχεύει να δημιουργήσει μια συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις επιχειρήσεις: Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε., και  AVMAP GIS A.E. Ο κωδικός του έργου είναι 11ΣΥΝ_8_917 (συνολικός προϋπολογισμός: 703.000€). Το έργο θα διαρκέσει από 2 Μαρτίου 2013 έως 31 Αυγούστου 2015 (30 μήνες).

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανέλαβε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Υδροοικολογικής πλατφόρμας (web-based λογισμικού). Επίσης έχει αναλάβει την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την ανάπτυξη του επίσημου website του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.ecoflow.gr