Η καλλιέργεια της ελιάς κατά τα τελευταία έτη (2015-2018) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της έξαρσης της ασθένειας του γλοιοσπορίου (Colletotrichum spp.). Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός λεπτομερούς και ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης των παθογόνων που προκαλούν την ασθένεια του γλοιοσπορίου και επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου, καθώς και της πιθανής αλληλεπίδρασης αυτών με την προσβολή από το δάκο της ελιάς. Θα μελετηθεί για πρώτη φορά, η πιθανή συσχέτιση εμφάνισης του γλοιοσπορίου με την παρουσία του δάκου στην καλλιέργεια της ελιάς.
Στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη ενός οδηγού ολιστικής διαχείρισης του γλοιοσπορίου και του δάκου, λαμβάνοντας υπόψη:
• Tην εξάπλωση και την πληθυσμιακή ποικιλότητα των μυκήτων του γένους Colletotrichum
• Τα επίπεδα πληθυσμού του δάκου της ελιάς
• Tα όργανα που προσβάλλουν τα διάφορα είδη μυκήτων του γένους Colletotrichum (άνθος, βλαστό, φύλλα, καρπίδιο, καρπός)
• Τις κλιματικές συνθήκες
• Την ευαισθησία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα
• Το στάδιο ανάπτυξης και την ποικιλία της ελιάς
Η δημιουργία του ολιστικού οδηγού θα ενισχύσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών φορέων της χώρας μας, που ασχολούνται με την καλλιέργεια ελιάς και την παραγωγή ελαιολάδου, στην εσωτερική και διεθνή αγορά και συνακόλουθα την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.
Το έργο υλοποιείται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας με συντονιστή τον κ. Νικόλαο Προκοβάκη, από την AVMap GIS ΑΕ με τον Δρ. Ανδρέα Βασιλόπουλο και από τη BASF με τον κ. Δημήτρη Σέρβη. Σημαντική συνεισφορά στην εφαρμογή της ερευνητικής μεθοδολογίας στο έργο θα έχει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) και του Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ).
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ https://eliadaolive.gr/ και δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03634)»