Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου aGROWchain (CN1-SO2.2-SC009) – INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CC1 2014 TC 16 I5CB 009 για το Κέντρο  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ.

https://agrowchain.eu/