Το έργο “GreenYourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe” αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο σχεδιασμού των μετακινήσεων, κατοίκων και τουριστών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE και αποτελεί ένα από τα δύο έργα που εγκρίθηκαν προς υλοποίηση κατά το 2015 κάτω από τον άξονα Environment and Resource Efficiency.

Πρόκειται για μια συνεργασία συνολικά 6 εταίρων από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, AVMAP GIS A.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε), την Τσεχία (CHAPS spol. s.r.o.) και την Ολλανδία (Stichting Plannerstack), συνολικού προϋπολογισμού 1.220.052€ και διάρκειας 35 μηνών (15/09/2015 – 14/09/2018).

Στο πλαίσιο υλοποίησής του προβλέπεται η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, ελεύθερα προσβάσιμης προς το κοινό, η οποία θα περιλαμβάνει χαρτογραφημένο όλο το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς (τρένο, προαστιακό, μετρό, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ), τα δρομολόγια και τις στάσεις τους, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία με αυτά. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εισάγει πρότυπες μεθόδους βελτιστοποίησης διαδρομών. Οι αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν, αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των μέσων μεταφοράς, και επιτρέπουν στο χρήστη να συνδυάζει διαφορετικά μέσα μαζικής μεταφοράς και να ακολουθεί πάντα τον πιο γρήγορο και φιλικά περιβαλλοντικό τρόπο μετακίνησής του. Όλες οι λειτουργίες της πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμες στο χρήστη και μέσω εφαρμογών έξυπνων συσκευών.

Με αυτό τον τρόπο το έργο συνεισφέρει:

στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στις Ευρωπαϊκές πόλεις,
στη μείωση της ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών των δημόσιων μεταφορών σε αστικά περιβάλλοντα, προσφέροντας ένα εργαλείο σχεδιασμού, πιο φιλικά περιβαλλοντικών μετακινήσεων με τη χρήση συνδυαστικών μέσων μετακινήσεων, 
στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Kyoto – UNFCCC,
στην καθιέρωση της Οδηγίας για ένα Ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης και διαχείρισης συνδυαστικών μέσων μεταφοράς μέχρι το 2020. 
To GreenYourMove λύνει το πρόβλημα έλλειψης ψηφιακών δεδομένων που έχει η Ελλάδα και στα δεδομένα του τομέα των μετακινήσεων και μεταφορών. Όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που θα αναπτυχθούν για όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και θα συμπεριλαμβάνουν όλο το δίκτυο μέσων μαζικής μετακίνησης θα είναι ανοιχτά και θα συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE και το πρωτόκολλο GTFS, ενώ θα παραδοθούν στο Ελληνικό αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων, geodata.gov.gr.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα μετακίνησης θα εφαρμοσθεί πιλοτικά στην Ελλάδα, ενώ οι αλγόριθμοί της θα ενσωματωθούν και σε παρόμοια συστήματα τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στην Τσεχία και την Ολλανδία. Μελλοντικά αναμένεται όχι μόνο η επέκτασή της σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες αλλά και η δημιουργία μιας παν-Ευρωπαϊκής πλατφόρμας αντίστοιχων συστημάτων συνδυαστικών μέσων μετακίνησης.

Η AVMap GIS A.E. θα αναλάβει τις δράσεις αναφορικά με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων της πλατφόρμας και των σχετικών υπηρεσιών πρόσβασης σε αυτά, την εφαρμογή της πλατφόρμας στην Ελλάδα και την ενσωμάτωση των αλγορίθμων της σε άλλα παρόμοια συστήματα στην Τσεχία και την Ολλανδία, την παρακολούθηση και εκτίμηση των κοινο-οικονομικών επιδράσεων των δράσεων του έργου, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μεθόδων και των τεχνικών του έργου και το communication plan του έργου μετά τη λήξη του.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.greenyourmove.org