Το πρόγραμμα Ele.C.Tra. “Electric City Transport”, βασίζεται στο scooter sharing system και αποσκοπεί στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης που οφείλεται στα ΜΜΜ και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω της προώθησης ενός νέου βιώσιμου μοντέλου αστικής μετακίνησης μέσω της χρήσης ηλεκτρικών σκούτερ.

Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με έντεκα φορείς από 8 Ευρωπαϊκές χώρες και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy – Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικό έργου IEE/12/041/SI2.644730 (Συνολικός προϋπολογισμός: 1.266.186,00€). Το έργο θα διαρκέσει από την 1 Ιουλίου 2013 έως την 31 Δεκεμβρίου 2015 (30 μήνες).

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη της GIS πλατφόρμας για την αποτύπωση των πληροφοριών που αφορούν τη χρήση των σκούτερ. Επίσης η εταιρεία θα είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου όπου έχει αναλάβει την ανάπτυξη, σχεδιασμό και υποστήριξη του website, το σχεδιασμό του έντυπου υλικού και το συντονισμό των συναντήσεων και δράσεων όλων των εταίρων.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.electraproject.eu