Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG MED, STRENGTHENING INNOVATION CAPACITIES, DISSEMINATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND KNOW-HOW ‘Techno-environmental platform for the agro-food sector in the Mediterranean’. Κοινοτική πρωτοβουλία για την προώθηση της ‘οικο-καινοτομίας’ κυρίως σε μικρομεσαίες εταιρίες που ανήκουν στον Αγροτροφικό τομέα με την δημιουργία μιας βιώσιμης πλατφόρμας. Στόχος της πλατφόρμας είναι η διάχυση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών στα πλαίσια της ‘οικο-καινοτομίας’, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και ανάπτυξης κοινών δράσεων μεταξύ Ισπανίας-Ελλάδας-Ιταλίας-Πορτογαλίας-Σλοβενίας-Γαλλίας-Κροατίας.

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://www.agroenvironmed.eu