Έργο ‘HydroEvia Ολοκληρωμένη Μελέτη Υδατικού Δυναμικού Ν. Εύβοιας’ με στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος λήψης αποφάσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα του υδατικού δυναμικού της περιοχής και εναρμονίζοντας την Νομαρχία Εύβοιας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Αναθέτουσα Αρχή: Ν.Α. Εύβοιας.