Έργο ‘Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Γαλατσίου’ με στόχο την ανάπτυξη GIS εφαρμογής στο Δήμο Γαλατσίου. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Γαλατσίου.