‘Γεωμορφολογική μελέτη δημιουργίας και εξέλιξης των tafoni στην περιοχή των Κυκλάδων’, Χρηματοδότηση Παν/μιο Αθηνών (κωδικός 70/4/7615).