Εθνικός εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST Action ES0701: Improved Constraints on Models of Glacial Isostatic Adjustment.

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://www.cost-es0701.geoenvi.org/