Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IVC, THE INFORMATION SOCIETY, CAPITALISATION PROJECT ‘Promoting Innovation and the Knowledge Economy-PIKE’. Κοινοτική πρωτοβουλία για την διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ της Βουλγαρίας – Τσεχίας – Ελλάδας – Ιρλανδίας – Ιταλίας – Ισπανίας – Σουηδίας – Αγγλίας με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας και την εισαγωγή μεθόδων GIS στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.