2006: Κουτσόπουλος, Κ, Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., ‘Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Χρήση του MapInfo Professional’, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, σελ.273.

Περισσότερες πληροφορίες: 1. Εκδόσεις Παπασωτηρίου  2. Πολιτεία Net