‘Γεωμορφολογική μελέτη της νήσου Θάσου με τη χρήση νέων τεχνολογιών’, Χρηματοδότηση Παν/μιο Αθηνών (κωδικός 70/4/7615).