‘Γεωμορφολογική και περιβαλλοντική μελέτης της Ν. Εύβοιας με χρήση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και GIS’, Χρηματοδότηση Παν/μιο Αθηνών (κωδικός: 70/4/5745).