Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας (IMAGE et VILLE Faculte de Geographie Universite Louis Pasteur) με θέμα: ‘Φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της νήσου Σύρου’, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.