Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Μεγάλης Βρετανίας (Παν/μιο Αθηνών – University of Aberdeen) με θέμα: ‘Μελέτη των περιβαλλοντικών μεταβολών στο Δέλτα του Αχελώου (Δ. Ελλάδα) με τη χρησιμοποίηση μεθόδων Τηλεπισκόπισης και GIS’, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.