Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Ουγγαρίας (Παν/μιο Αθηνών – University of Miskolc) με θέμα: ‘Ανάπτυξη, μοντελλοποίηση, προστασία & ανάδειξη γεωπολιτισμικού πάρκου στην περιοχή της Αχαϊας’, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.