Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Πολωνίας (Παν/μιο Αθηνών – Παν/μιο Wroclaw) με θέμα: ‘Ανάπτυξη της κατανομής των πυρκαϊών στη νήσο Κεφαλληνία (Δυτική Ελλάδα) και η επίδρασή τους στις διαδικασίες διάβρωσης’, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.