‘Μελέτη των τοπογραφικών κλίσεων και άλλων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών στις Κυκλάδες με χρήση μεθόδων G.I.S.’, Χρηματοδότηση: Παν/μιο Αθηνών (κωδικός 70/4/5747).