‘Αποτύπωση και ανάλυση των γεωμορφών του φαραγγιού της Σαμαριάς (νήσος Κρήτη), μέσω μεθόδων G.I.S. και Τηλεανίχνευσης’, Χρηματοδότηση: Παν/μιο Αθηνών (κωδικός 70/4/5796).