‘Χαρτογράφηση της βλάστησης των χώρων της Παν/πολης’, Χρηματοδότηση Παν/μιο Αθηνών (κωδικός 4121-01-99).