‘Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EduNet’, Χρηματοδότηση Υπουργείο Εθν.Παιδείας και Θρησκευμάτων.