‘Ανάπτυξη δικτυακού GIS λογισμικού για την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών’, Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ, (κωδικός 70/3/5308).