‘Μελέτη διάβρωσης του εδάφους στην Αιτωλοακαρνανία σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές, με χρήση GIS’, Χρηματοδότηση Παν/μιο Αθηνών (κωδικός 70/4/71).