Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Σλοβενίας (Ε.Ι.Ε.- Παν/μιο Ljubljana) με τίτλο: ‘The use of new technologies in the heritage management and in the study of ancient landscapes and landuse’, Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ.