‘Περιβαλλοντική μελέτη με χρήση GIS στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας’, (κωδικός 70/4/4512), Χρηματοδότηση: Παν/μιο Αθηνών.