‘Ανάπτυξη ψηφιακής βάσης δεδομένων για την καταγραφή του προσωπικού της Φυσικομαθηματικής σχολής’, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Παν/μιο Αθηνών.