‘Πλήρης Γεωλογική μελέτη της νήσου Ζακύνθου με GIS, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής’, Χρηματοδότηση Παν/μιο Αθηνών, ΕΛΚΕ.