Προπτυχιακά μαθήματα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Eργαστηριακές ασκήσεις για το προπτυχιακό μάθημα ‘Φυσική Γεωγραφία’.

Περιγραφή μαθήματος
Ιστορία και διαίρεση της Γεωγραφίας (Φυσική Γεωγραφία, Μαθηματική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία). Μορφή της Γης. Η Γη στο Διάστημα. Δημιουργική εξέλιξη γήινης ατμόσφαιρας. Υδρολογικός κύκλος, επιφανειακά νερά, ποτάμια, λίμνες, παγετώνες. Γεωλογική δομή και ανάγλυφο, παγετο – ισοστατικές κινήσεις. Αποσάθρωση – Διάβρωση. Διαδικασίες σχηματισμού αναγλύφου. Είδη αναγλύφου. Ανάγλυφο και κλίμα (παγετικό – ερημικό – καρστικό). Χαρακτηριστικά υποθαλάσσιου αναγλύφου – παράκτιες διαδικασίες – φιορδ – κοραλλιογενείς ύφαλοι. Φυσική Γεωγραφία της Ελλάδος. Άσκηση υπαίθρου.

FaceBook  Twitter