Προπτυχιακά μαθήματα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος ‘Γεωμορφολογία’ (2004 - 2007).

Περιγραφή μαθήματος
Γήινο ανάγλυφο. Ενδογενείς-εξωγενείς διεργασίες. Γεωμορφές και παράγοντες που τις ελέγχουν. Σύγχρονες κατευθύνσεις της γεωμορφολογίας. Γεωμορφολογικοί χάρτες. Προβλήματα έρευνας στη Γεωμορφολογία. Μορφές δομής (ιζηματογενής-οριζόντια-μονοκλινής-πτυχωμένη-κρυσταλλική). Μορφές μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Ηφαίστεια. Ρηξιγενής δομή, κρημνοί ρήγματος, κρημνοί γραμμής ρήγματος, σύνθετοι κρημνοί. Τεκτονική Γεωμορφολογία. Γεωμορφολογικές διεργασίες. Αποσάθρωση. Κίνηση υλικού λόγω βαρύτητας. Εδάφη. Ποτάμιος κύκλος, υδρολογικός κύκλος, υδρογραφικά δίκτυα. Αναγέννηση. Ποτάμιες (αλλούβιες) μορφές. Στάδια εξέλιξης του υδρογραφικού κύκλου. Κάρστ. Ακτές. Παγετώδεις-Περιπαγετώδεις μορφές. Αιολικές μορφές. Βιογενείς μορφές.

FaceBook  Twitter