Δημοσιεύσεις

12. Rizakis A., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 1998, Evaluating the distances between Roman sites and physical characteristics at Patra area (Greece): A G.I.S. solution, Proceedings of the international conference on the good use of GIS in ancient landscape studies held in Ljubljana-Slovenia, 57-60, EUR 19708, ISBN 92-894-0853-7. [13]
11. Clavel-Lévêque M., Vasilopoulos A., Evelpidou N., 1998, Orientation analysis on possible Roman cadastre lines with the use of G.I.S. tools. In: Slapsak, B. (ed.), On the good use of geographical information systems in archaeological landscape studies. Ljubljana-Slovenia, 53-56, Luxembourg: Office des Publications Officielles des Communautes Europeennes. EUR 19708, ISBN 92-894-0853-7. [12]
10.  Rizakis A., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Petropoulos M., 1998, A GIS based database to process Roman Cadastre and Settlements, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ‘Geoarchaeology of the landscapes of classical antiquity’, Γάνδη – Βέλγιο, 342-350, EUR, ISBN 93-894-0853-3. [11]
9. Clavel-Lévêque M., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Tirologos, G., 1998, A Beziers example to demonstrate a GIS based methodology on selecting possible Roman cadastre grids, In F. Vermeulen & M. de Dapper (eds.), Geoarchaeology of the landscapes of classical antiquity. International Colloquium Ghent 23-24 October 1998: 125-130, Leuven: Peters, ISBN 93-894-0853-3. [10]
8. Vassilopoulos A., Evelpidou N., 1998, An expert GIS system to evaluate natural conditions and automatically select locations that meet selection criterias, Πρακτικά 3ου Ελληνικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ελληνικής Φυσικής Εταιρείας, τόμος 2, 25-30. [9]
7. Evelpidou N., Vassilopoulos A., 1998, GIS on Drainage System quantitative analysis, Πρακτικά 3ου Ελληνικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ελληνικής Φυσικής Εταιρείας, τόμος 2, 44-54. [8]
6. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 1998, A drainage basin analysis using GIS technology to evaluate natural hazards, Πρακτικά 3ου Ελληνικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ελληνικής Φυσικής Εταιρείας, τόμος 2, 37-43. [7]

FaceBook  Twitter