Δημοσιεύσεις

30. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Rizakis A., Gavaisse E., 2000, A Geoarchaeological approach of Laurion mining zone (South Attika), Atlas Historique des zones minieres d’Europe II, Dossier VI, 1-14. [31]
29. Βαϊόπουλος Δ., Σκιάνης Γ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2000, Η συμβολή της Τηλεανίχνευσης στη γεωαρχαιολογία - Σχεδιασμός φίλτρων ανίχνευσης ορίων, Πρακτικά 2ου Διεθνούς συνεδρίου ‘Διαστημικές εφαρμογές και Περιβάλλον’, Αιγείρα, 160-165. [30]
28. Vaiopoulos D., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2000, A new approach in the use of GIS on the estimation of values, using grid models to describe real nature conditions, Proceedings of the 2nd International congress of ‘Satelite applications and environment’, Aigeira, 183-187. [29]
27. Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Πασσάς Ν., 2000, Κατασκευή περιβαλλοντικού χάρτη μέσω ψηφιακής στερεοσκοπικής παρατήρησης και GIS, Πρακτικά 6ου Συνέδριου Χαρτογραφίας, Χ.Ε.Ε.Ε., 531-537. [28]
26. Βασιλόπουλος Α., Γκουρνέλος Θ., Ευελπίδου Ν., 2000, Κατασκευή περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων και αντίστοιχου χάρτη για τη νήσο Κεφαλληνία με τη χρήση τεχνολογίας G.I.S., Πρακτικά 6ου Συνέδριου Χαρτογραφίας, Χ.Ε.Ε.Ε, 539-545. [27]
25. Verikiou E., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2000, Processing knickpoints in Leukada island with the use of GIS techniques, Annale Geologique des Pays Helleniques, Vol. XXXVIII c, 211-220. [26]
24. Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Πούλος Σ., 2000, Παράκτια Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και χρήσεις γης της νήσου Ιθάκης με τη χρήση GIS, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος 23-26 Μαϊου, Τόμος Ι, 570-572. [25]
23. Γκουρνέλος Θ., Καρακίτσιος Β., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2000, Η κατανομή των ανεμόμυλων σε σχέση με την φυσική Γεωγραφία των Κυκλάδων, Πρακτικά του συμποσίου ‘Γεωτουριστικά, Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι’, 134-140. [24]
22.  Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., Σκιάνης Γ., 2000, Γεωπεριβαλλοντικές μεταβολές στην περιοχή του Λαυρίου από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα, Πρακτικά του συμποσίου ‘Γεωτουριστικά, Γεωπολιτιστικά Μονοπάτια και Γεωμυθότοποι’, 89-99. [23]

FaceBook  Twitter