Δημοσιεύσεις

41. Binliff J., Evelpidou N., Farinetti E., Music B., Riznar I., Sbonias K., Sigalos L., Slapsak B., Stissi V., Vassilopoulos A., 2001, The Tanagra Survey. Report on the 2001 season, Pharos, Vol. IX (2001), J.C. Gieben, publisher Amsterdam, 33-74. [44]
40. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2001, An erosion risk study on Samos island, based on fuzzy models, taking into consideration landuse situation after the fire of July 2000, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σύρος, 284-290. [42]
39. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Vaiopoulos D., 2001, A sanitary landfill selection in Naxos island with the use of GIS and a system of multiple criteria, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σύρος, 580-584. [41]
38. Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2001, Digital Image Processing, Photogrammetry and GIS methods in environmental studies, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σύρος, 76-83. [40]
37. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Vaiopoulos D., Komianou A., 2001, Geomorphological cartography using Remote Sensing and GIS techniques at Milos island, Proceedings of 20th International cartographic conference, Beijing, China, Vol. 3, 1705-1713. [39]
36. Gournelos Th., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2001, Examples of erosion risk maps using Boolean and fuzzy logical rules in GIS web platforms, Proceedings of 20th International cartographic conference, Beijing, China, Vol. 4. 2472-2479. [38]
35. Evelpidou N., Vassilopoulos A., Rizakis A., Verikiou E., 2001, Étude géo-archéologique et détection de cadastres par des technologies software, Atlas historique des cadastres d’Europe II, 2001, Dossier 6T, 1-10, Luxemburg (OPOCE), ISBN: 92-824-1228-3. [37]
34. Orejas A., Battaglini G. and Clavel-Lévêque M., Tirologos G., Evelpidou N. and Vassilopoulos A., 2001, La valorisation des paysages culturels antiques. Les parcs culturels, Atlas Historique des Cadastres d’europe II, dossier 8T, 1-18, Luxemburg (OPOCE). ISBN: 92-824-1228-3. [36]
33. Σαμπώ Β., Γκουρνέλος Θ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 2001, Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και χάρτη επικινδυνότητας διάβρωσης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας χρησιμοποιώντας κανόνες ασαφούς λογικής σε περιβάλλον Γ.Σ.Π., Πρακτικά 9ου Διεθνούς συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα, Vol. XXXIV/1, 443-450. [34]
32. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Μαντά Ι.Δ., 2001, Εφαρμογή των GIS στην Περιβαλλοντική Διαχείριση του Ν. Κεφαλληνίας, 3ο Συνέδριο Χρηστών MapInfo ‘Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα’, 28-29/11, Αθήνα. [33]
31. Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2001, Un outil GIS pour l’analyse des cadastres relié à MapInfo GIS: le logiciel ‘grille de cadastre’. In M. Clavel-Leveque & A. Orejas (eds.), Atlas Historique des cadastres d’Europe II, 7T, 1-6, Luxemburg : Office des Publications Officielles des Communautes Europeennes. ISBN: 92-824-1228-3. [32]

FaceBook  Twitter