Δημοσιεύσεις

78. Γκουρνέλος Θ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α., 2004, Ένα παραδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Γ.Σ.Π) με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): εφαρμογή στη γεωμορφολογία, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τομ. XXXVI, 2004, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004, 101-107. [84]
77. Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Κομιανού Α., Δεληγιαννάκης Γ., Γιωτίτσας Ηλ., 2004, Εφαρμογή της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στη διδασκαλία των μαθημάτων γεωγραφίας, γεωλογίας, περιβάλλοντος και ιστορίας, 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Π.-Δ.Τ.Π.Ε. με τίτλο ‘Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’, Αθήνα 16-17 Οκτωβρίου 2004. [83]
76. Maroukian H., Gaki – Papanastassiou K., Vassilopoulos A., Evelpidou N., Papanastasiou D., 2004, Coastal configuration variability and retreat of the five largest Ionian islands (W. Greece), Littoral 2004, 7th International Conference Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, September 20 – 22, Vol. 2, 654- 659. [82]
75. Papadopoulou – Vrynioti K., Vassilopoulos A., Evelpidou N., 2004, The effect of rift zones in the morphological structures of lakes Iliki and Paralimni (Viotia - Greece) and their formation, 7th Pan Hellenic Geographical Conference, Mytilini, Greece, October, 14-17, Vol. 1, 317-324. [81]
74. Gournelos Th., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2004, Developing an Erosion risk map using soft computing methods (case study at Sifnos island), Natural Hazards, Vol.31, No 1, January 2004. Kluwer Academic Publishers, 39-61. [80]

FaceBook  Twitter