Περιβάλλον

Μέσα από τον σχεδιασμό του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης των εταιρειών του Ομίλου μέσω του προτύπου ISO 14001, ενισχύουμε την περιβαλλοντική αφύπνιση των εργαζομένων μας, μειώνουμε το λειτουργικό κόστος, προστατεύουμε το περιβάλλον.

Η AVMap προσαρμόζει το Σύστημα, ώστε να ικανοποιεί τις εξειδικευμένες ανάγκες και διαδικασίες της βάσει της φύσης των δραστηριοτήτων της, του μεγέθους, αλλά και της δομής και των λοιπών διαδικασιών που συμμορφώνονται με το ISO Διαχείρισης Ποιότητας 9001. Βασικό μέλημα είναι να υιοθετηθούν πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων - αποβλήτων, ανακύκλωσης, χρήσης φυσικών πόρων (νερό, κτλ).

FaceBook  Twitter