Διοίκηση έργων


Για το Δήμο Λειβαθούς αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία, τις φυσικές καταστροφές, τα κλιματικά δεδομένα και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Ο φορέας ανάθεσης προμηθεύτηκε το απαιτούμενο λογισμικό πρόγραμμα ενώ παρήχθησαν έντυποι έγχρωμοι θεματικοί χάρτες έπειτα από επεξεργασία και ανάλυση των παραπάνω επιπέδων πληροφορίας. Τέλος, το προσωπικό του Δήμου εκπαιδεύτηκε στη χρήση και τη διαχείριση του συστήματος και απέκτησε επαρκή εξοικείωσή με την γεωπληροφορική.
Έτος υλοποίησης: 2003

FaceBook  Twitter