Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της AVMap GIS AE (Εφευρέτης Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 1010208 / 21.3.2022) με θέμα: “Μέθοδος ανίχνευσης πτώσης ατόμου και διάταξη για την αποστολή ειδοποίησης”.