Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της AVMap GIS AE (Εφευρέτης Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 1010215 / 24.3.2022) με θέμα: “Μέθοδος ανίχνευσης σύγκρουσης οχήματος και διάταξη για την αποστολή ειδοποίησης”.